Scheme Programlama Dili Dersleri 4

Matematik Fonksiyonlar

Scheme programlama dilinde mevcüt matematik fonksiyonlar

(exp x) e^x in sonucunu döndürür
(log x) x sayısının logaritma değerini döndürür
(sqrt x) x kökünün karesini döndürür
(max x1 x2…) Verilen listeden en büyük sayıyı döndürür
(min x1 x2…) Verilen listeden en küçük sayıyı döndürür
(quotient x1 x2) x1/x2 kesrinin bölümünün sonucunu döndürür
(remainder x1 x2) x1/x2 kesrinin bölümünün sonucunu döndürür
(modulo x1 x2) x1 in x2 ye modüle sonucunu dündürür
(gcd num1 num2 …) Verilen listenin en büyük ortak böleni döndürür
(lcm num1 num2 …) Verilen listenin en küçük ortak çarpanını döndürür
(expt base power) taban^küvvet sonucunu döndürür
(sin x),(cos x),(tan x),(asin x),(acos x),(atan x) trigonometrik fonksiyonlar

Örnek

>(remainder 100 15)
10
>(quotient 100 15)
6
>(= (remainder x 2) 0)) ;;(even? x)?
>(max 3 5)
5
>(min 3 5)
3
>(abs -10)
10
>(numerator (/ 6 4))
3
>(denominator (/ 6 4))
2
>(numerator (/ 15 4))
15
>(numerator (/ 12 8))
3
> (denominator (/ 12 8))
2

ceiling: x’ten küçük olmayan en küçük değeri döndürür
truncate: Mutlak değeri x’in mutlak değerinden büyük olmayan x’e en yakın değeri döndürür.
round: x’e en yakın değeri döndürür. Eğer x iki değer arasında ise, çift sayıya dönüştürülür

Örnek

> (round 4.3)
4.0
> (round 4.5)
4.0
> (round 4.51)
5.0
> (round 4.9)
5.0
> (truncate 4.9)
4.0
> (ceiling 4.9)
5.0
> (ceiling 4.2)
5.0

Mantıksal Operatörler

And – Eğer bütün durumlar doğru olursa, doğru döndürür

Or– Eğer en az bir koşul doğru olursa, sonucu doğru döndürür

Not– tersine döndürür

Örnek

(and (< 1 2) (> 2 3))?
#f

(or (<= 1 0) (= 1 1))?
#t

(not (= 1 0))?
#t

Örnek2: Çalıştırın ve sonucu kendiniz görün

(define a 5)
(define b 3)
(or  (> a 9) (< b 2))
(and (< a 7) (> b 3))
(and (= a 5) (> b 3))
(or  (not (= a 5)) (> b 2))
(or  (> a b) (not (> b 7)))